ข้อมูลโรงเรียนมารีวิทยา

โรงเรียนมารีวิทยาจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2503  เป็นโรงเรียนเอกชนสายสามัญศึกษาประเภทสหศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี  เขต 1  กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปัจจุบันมี  ดร. อัจฉรา  สุขพิบูลย์   เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต  ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนมารีวิทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ( สช. ) / สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี / สังกัดคณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี

ปรัชญา   วิสัยทัศน์   อัตลักษณ์  ( ผู้เรียน )   สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ปรัชญา “ คุณธรรมนำการศึกษา  เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ”

คุณธรรม  หมายถึง การเป็นบุคคล   ที่มีความรัก – เมตตา   ซื่อสัตย์   และมีภูมิคุ้มกัน
การศึกษา  หมายถึง การแสวงหาความรู้ด้านต่าง ๆ และพัฒนาทักษะ ที่เป็นประโยชน์ ต่อตนเอง สังคมและส่วนรวม
พัฒนา  หมายถึง การพัฒนาให้ดีและมีมากขึ้นจากที่เป็นอยู่
สังคม  หมายถึง ทุกสถาบัน เริ่มจากสถาบันครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติ

อัตลักษณ์ ( ผู้เรียน ) วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม
วินัยดี  หมายถึง มีระเบียบในตนเอง   ตรงต่อเวลา  รับผิดชอบ   รู้จักบังคับตนเอง
ศึกษาเยี่ยม  หมายถึง รักการเรียนรู้   มีกระบวนการคิด   มีทักษะในการดำรงชีวิต
เปี่ยมคุณธรรม  หมายถึง การเป็นบุคคล   ที่มีความรัก – เมตตา  และมีภูมิคุ้มกัน

คติพจน์ ( คุณธรรม ) รัก  –  เมตตา   ซื่อสัตย์ มีภูมิคุ้มกัน
รัก – เมตตา  หมายถึง ให้เกียรติผู้อื่น  เสียสละแบ่งปัน  ให้อภัย  และมีจิตอาสา
ซื่อสัตย์  หมายถึง พูดความจริง  ยุติธรรม กล้าเผชิญความจริง ไม่คดโกง /ไม่หลอกลวง
มีภูมคุ้มกัน  หมายถึง วางแผน  รอบคอบ   มัธยัสถ์และอยู่อย่างพอเพียง   ยึดมั่นในหลักธรรมและคำสอนของศาสนา

วิสัยทัศน์  (vision)
โรงเรียนมารีวิทยา   มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี      มีคุณธรรม จริยธรรม   มีจิตสำนึกของการเป็นพลเมืองไทย    ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม   มีความเป็นเลิศทางวิชาการ   เทคโนโลยีและการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร    พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพสู่มาตรฐานสากล    มีทักษะชีวิตและดำรงตนได้อย่างมีความสุข
VISION
Marywitthaya   School aims to develop students to become a good person with morals, ethics, values and a sense of being Thai citizens.  Then thriving with a strategy of sufficient economy and concerned  about  the society and environment. Moreover, achieving excellence in academics, technology and the use of foreign languages for communication, becoming self-fulfilled with a world class standard and finally having   life-long skills that will allow them to live in happiness.

คำนิยามวิสัยทัศน์

  • โรงเรียนมารีวิทยา หมายถึง   โรงเรียนหนึ่งในจำนวน  7  โรงเรียน  สังกัดคณะรักกางเขน  แห่ง  จันทบุรี  ดำเนินงานโดยคณะนักบวชหญิง   ซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากมหาธิการิณีและคณะที่ปรึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้แทนผู้รับใบอนุญาต   ผู้จัดการและผู้อำนวยการ  โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ  5 – 10  ปี   แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยอำนาจของมหาธิการิณี
  • มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม  จริยธรรม   หมายถึง การจัดการศึกษาที่สร้างคนดีให้มีคุณธรรม จริยธรรม  ตามหลักธรรมคำสอนของศาสนา ตามคุณค่าพระวรสาร และตามจิตตารมณ์ของพระสังฆราช  ลัมแบรต์  เดอ  ลาม็อต
  • มีจิตสำนึกของการเป็นพลเมืองไทย หมายถึง การปลูกฝังให้ผู้เรียน มีจิตสำนึกและภาคภูมิใจในการเป็นพลเมืองไทย  แสดงออกในการรักชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  มีส่วนร่วมการปกครองระบอบประชาธิปไตย   ดำรงรักษาไว้ซึ่ง ค่านิยม ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
  • ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง  การดำเนินชีวิตแบบพอเพียงด้วยความรอบคอบ  มีเหตุผล   มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
  • รักษ์สิ่งแวดล้อม หมายถึง ส่งเสริมผู้เรียนให้ตระหนักและเห็นความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาด โดยใช้ให้น้อย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนาน และก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมไปถึงการอนุรักษ์ พัฒนาคุณภาพ  และรักษาสิ่งแวดล้อม
  • พัฒนาการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล หมายถึง  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีศักยภาพการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลมีทักษะชีวิตและดำรงตนได้อย่างมีความสุข หมายถึง  ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21   และดำรงตนได้อย่างมีความสุข

โรงเรียนกำหนดสีประจำโรงเรียนไว้ดังนี้ “  ชมพู – ขาว ”
สีชมพู  หมายถึง ความรัก  ความหวัง  ความอ่อนหวาน
สีขาว  หมายถึ ความบริสุทธิ์สดใส  ความซื่อสัตย์สุจริต

อักษรย่อ  มว   ตั้งอยู่ในคบเพลิงที่ลุกอยู่  มีแสงสว่างกระจายโดยรอบ  โรงเรียนให้ความหมายว่า   นักเรียนโรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี  ทุกคนเปรียบเสมือนคบเพลิง  ที่เปล่งรัศมีแห่งคุณธรรมความดีและ จริยธรรม  นำความรู้  ที่ได้รับการพัฒนาในโรงเรียน  นำไปใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์ให้แก่สังคมรอบข้าง

ดอกไม้ประจำโรงเรียนได้แก่ “  ดอกกล้วยไม้ ”
กล้วยไม้ : ดอกไม้ประจำโรงเรียนมารีวิทยา
กล้วยไม้  เป็นดอกไม้ที่สวยงาม  มีคุณค่าและมีความหมาย    ให้ชวนคิด  กล้วยไม้ออกดอกช้า  แต่เมื่ออกดอกแล้ว  จะคงความสวยงามไว้เป็นเวลานานกว่าจะร่วงโรย  ผิดกับดอกไม้อื่นที่อาจให้ดอกในเวลาอันรวดเร็ว  แต่ก็ร่วงโรยในเวลาไม่ช้าเช่นกัน  เปรียบเหมือนการเรียนการศึกษา  กว่าที่จะสำเร็จเสร็จกระบวนการในแต่ละขั้นตอนต้องอาศัยเวลา  แต่เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว  ก็ก่อผลให้น่าชื่นชมและเป็นสิ่งมีค่าที่จะติดตัวไปตราบนานเท่านาน

ต้นไม้ประจำโรงเรียนได้แก่ “ ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ”
ชมพูพันธุ์ทิพย์เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ  ขนาดกลาง – ใหญ่  เรือนยอดรูปไข่หรือทรงกลม  แตกกิ่งก้านบานสะพรั่ง   สีของกลีบดอกเป็นสีชมพูสดใส  มีสีชมพูอ่อน  ชมพูสดถึงสีขาว กลางดอกสีเหลือง  ออกดอกเป็นช่อตามกิ่งก้าน  คล้ายดอกผักบุ้งหรือปากแตร   สีชมพูสวยหวาน  ให้ความรู้สึกที่อบอุ่น  ชื่อเป็นมงคล  รูปทรงประดุจดั่งระฆัง  กระดิ่งเสียงดังกังวาน  เป็นสัญลักษณ์ของความดี  ความสุข ความสงบร่มเย็น จิตใจเบิกบาน  มีชื่อเสียงกังวานไกล  เปรียบดั่ง  โรงเรียนมารีวิทยา  ซึ่งมีพระแม่มารีเป็นองค์อุปถัมภ์  คอยปกป้องคุ้มครองนักเรียน  ครูและบุคลากรทุกคน ให้ความรัก ความอบอุ่น ร่มเย็น เป็นสถานศึกษาที่มุ่งมั่นประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้  สร้างชื่อเสียง  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่บรรดา  นักเรียน  เพื่อที่จะได้เติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติสืบไป ( หม่อมราชวงศ์หญิงพันธุ์ทิพย์ บริพัตร หรือคุณท่าน เป็นผู้นำต้นไม้พันธุ์นี้มาจากอเมริกาใต้ ปี พ.ศ.2500 )

(*แก้ไขปี พ.ศ.2563*)