รางวัลและเกียรติยศ
ลำดับ
รายนาม
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1
นางสาวเกษร กิจทำ พ.ศ. 2503-2509
2
นางสาวเพชรัตน์ เซ็ดเจริญ พ.ศ. 2510-2512
3
นางสาวปราณีต นามประดิษฐ์ พ.ศ. 2513
4
นางสาวมาลา ทัดมาลี พ.ศ. 2513-2515
5
นางสาวศรีไพร กระทอง (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2516-2517
6
นางสาวบุญศรี วิสุทธิอุทัยกุล (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2518-2519
7
นางสาวศรีไพร กระทอง (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2520-2523
8
นางสาวมลิวัลย์ กู้ชาติ พ.ศ. 2524-2525
9
นางสาวบุญศรี วิสุทธิอุทัยกุล (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2526-2527 (ครึ่งปีแรก)
10
นางสาวจำรัส อานามนารถ พ.ศ. 2527 (ครึ่งปีหลัง)
11
นางสาวพนิดา สุขสำราญ พ.ศ. 2528-2537
12
นางสาวสาลี่ ตันติกุล พ.ศ. 2538
13
นางสาววันทนา อโศกสกุล พ.ศ. 2539-2540
14
นางสาวศรีไพร กระทอง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2541-2542
15
นางสาวลำยงค์ อุ้นวุ้น พ.ศ. 2543-2552
16
นางสาวอัจฉรา สุขพิบูลย์ พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน


ข้อมูลด้านการบริหาร / ผู้บริหาร


ชื่อ-สกุล   ดร.อัจฉรา  สุขพิบูลย์    
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีวิทยา 
ประสบการณ์การทำงาน    11   ปี  
email  : atcharalcc@gmail.com
วุฒิการศึกษาสูงสุด    ปริญญาเอกสาขา    ปรัชญาการบริหารการศึกษา

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนมารีวิทยา   ตั้งแต่ปีการศึกษา  2553 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  6  ปี
ชื่อ-สกุล   นางสาวยุวดี   ล้อคำ    
รองผู้อำนวยการโรงเรียนมารีวิทยา 
ประสบการณ์การทำงาน    19   ปี  
email  : beeyuwadee@yahoo.com
วุฒิการศึกษาสูงสุด    ปริญญาโท ( ศษ.ม. )   สาขาการบริหารการศึกษา
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนมารีวิทยา   ตั้งแต่    ปีการศึกษา  2558 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา   -   ปี