รางวัลและเกียรติยศ

ข้อมูลพื้นฐานในลักษณะภาพรวมของโรงเรียน ( School Profile )

โรงเรียนมารีวิทยา  จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2503  เป็นโรงเรียนเอกชนสายสามัญศึกษาประเภทสหศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่  6 
ปัจจุบันมี    ดร. อัจฉรา  สุขพิบูลย์   เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต     ผู้จัดการและผู้อำนวยการ 

ที่ตั้ง  เลขที่  66  ถ.แก้วพิจิตร  ต.หน้าเมือง  อ.เมืองปราจีนบุรี  จ.ปราจีนบุรี 25000 
การติดต่อ โทรศัพท์  037-211024    โทรสาร 037-212662 
E-mail  address : maree25000@yahoo.com / http://www.maree.ac.th
สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ( สช. )     
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี    เขต 1 
สังกัดคณะรักกางเขน  แห่ง   จันทบุรี 

ข้อมูลด้านการบริหาร

 
 
ผู้บริหาร  ดร. อัจฉรา  สุขพิบูลย์    วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก  สาขา การบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนมารีวิทยาตั้งแต่ ปีการศึกษา  2553 จนถึงปัจจุบัน
เป็นเวลา 5  ปี และ ผู้ช่วยผู้บริหาร  6  คน

นางนิรมล  โพธิ์ชู  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวเรวดี   ยิ้มสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางสาวสุมาลี  โชติผล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการและการเงิน
นางคำมอน   พงษ์ประเสริฐ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร
นางพัชรินทร์    ทัตตะทองคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ
นางเพ็ญศรี   มูกขุนทด  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
   

โรงเรียนกำหนดสีประจำโรงเรียน  “ชมพู – ขาว”      
สีชมพู                    หมายถึง  ความรัก  ความอ่อนหวาน  อ่อนโยน
สีขาว                     หมายถึง  ความบริสุทธิ์สดใส  ความซื่อสัตย์สุจริต

โรงเรียนกำหนดสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนไว้ดังนี้

อักษรย่อ  มว  ตั้งอยู่ในคบเพลิงที่ลุกอยู่  มีแสงสว่างกระจายโดยรอบ  โรงเรียนให้ความหมายว่า   นักเรียนโรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี  ทุกคนเปรียบเสมือนคบเพลิง  ที่เปล่งรัศมีแห่งคุณธรรมความดีและ จริยธรรม  นำความรู้  ที่ได้รับการพัฒนาในโรงเรียน  นำไปใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์ให้แก่สังคมรอบข้าง
ดอกไม้ประจำโรงเรียนได้แก่    “  ดอกกล้วยไม้ ”
กล้วยไม้ : ดอกไม้ประจำโรงเรียนมารีวิทยา
กล้วยไม้  เป็นดอกไม้ที่สวยงาม  มีคุณค่าและมีความหมายให้ชวนคิด  กล้วยไม้ออกดอกช้า  แต่เมื่ออกดอกแล้ว  จะคงความสวยงามไว้เป็นเวลานานกว่าจะร่วงโรย  ผิดกับดอกไม้อื่นที่อาจให้ดอกในเวลาอันรวดเร็ว  แต่ก็ร่วงโรยในเวลาไม่ช้าเช่นกัน  เปรียบเหมือนการเรียนการศึกษา  กว่าที่จะสำเร็จเสร็จกระบวนการในแต่ละขั้นตอนต้องอาศัยเวลา  แต่เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว  ก็ก่อผลให้น่าชื่นชมและเป็นสิ่งมีค่าที่จะติดตัวไปตราบนานเท่านาน
ต้นไม้ประจำโรงเรียนได้แก่    “ ต้นพญาสัตบรรณ ”

   
   
   
 
   

พญาสัตบรรณ : ต้นไม้ประจำโรงเรียนมารีวิทยา

พญาสัตบรรณ  เป็นไม้ยืนต้นโตเร็ว  ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ  มีความมุ่งมั่นที่จะเติบใหญ่   เพื่อให้ร่มเงากับผู้อื่น  ชื่อเป็นมงคล  รูปทรงประดุจดั่งฉัตรคอยคุ้มกันและปกป้องผู้ประพฤติดี  เปรียบดั่ง  โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี  ซึ่งมีพระแม่มารีเป็นองค์อุปถัมภ์  คอยปกป้องคุ้มครองนักเรียน  ครูและบุคลากรทุกคนให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง  เป็นสถานศึกษาที่มุ่งมั่นประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้  อบรม  บ่มนิสัยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บรรดา  นักเรียน  เพื่อที่จะได้เติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติสืบไป
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียนมารีวิทยาตามแบบอย่างพระแม่มารี

โรงเรียนมารีวิทยากำหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษาในเรื่องคุณธรรมตามแบบอย่างของพระแม่มารี องค์อุปภัมภ์ของสถานศึกษาผู้ซึ่งผู้บริหาร ครู นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง เชื่อมั่นในพระแม่มารีผู้ว่าเป็นผู้กอปรด้วยคุณธรรมและศักดิ์สิทธิ์  สามารถเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตนให้เป็นผู้มีคุณธรรม ซี่งมีการแบ่งคุณธรรมเป็นสามระดับคือ โดยมีคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ เป็นระดับแรก ซึ่งประกอบด้วยคุณธรรม 4 ประการคือ ความรอบคอบ ความมัธยัสถ์  ความกล้าหาญ และความยุติธรรม  และมีคุณธรรมทางศาสนาเป็นคุณธรรมระดับที่สอง  ประกอบด้วยคุณธรรม 4 ประการคือ ภาวนา อุทิศตน  การปฏิบัติตามหลักธรรม และการร่วมพิธีกรรมทางศาสนา  นักเรียนทุกคนของโรงเรียนมารีวิทยาจะพัฒนาคุณธรรมสองระดับนี้   ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจะปฏิบัติคุณธรรมเทววิทยาซึ่งเป็นคุณธรรมระดับสูง ประกอบด้วยคุณธรรม 3 ประการคือ ความเชื่อ ความหวัง และความรัก 
ทางโรงเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญที่จะใช้กระบวนการสอนของพระแม่มารีในการอบรมและบ่มเพาะให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  ดังเช่นพระแม่มารีได้ใช้แนวทาง หลักการและวิธีการ ในการสั่งสอน และฝึกฝนอบรม พระเยซูเจ้า ให้เป็นศาสดาที่ยิ่งใหญ่ของศาสนาคริสต์ ดังปรากฏในพระวรสารดังนี้

1. ปลูกฝังและสร้างเจตคติที่ดีอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับวัย
2. นำกระทำและกระทำพร้อมกัน
3. สอนด้วนนวัตกรรม
4. สอนด้วยการบูรณาการสู่ชีวิต


คุณธรรมพื้นฐาน 4 ประการ
1. ความรอบคอบ คือ การใช้เหตุผลหรือตรรกที่ถูกต้องในการปฏิบัติ ใช้เหตุผลตัดสินใจเลือกกระทำหรือหลีกเลี่ยงการกระทำ ซึ่งเป็นผลจากการใช้สติปัญญา
2. ความกล้าหาญ คือ คุณธรรมที่ช่วยให้ผู้หนึ่งผู้ใดมีจิตใจเข้มแข็งและมั่นคงในการกระทำกิจกรรมหรือพฤติกรรมที่ดี โดยไม่กลัวความยากลำบากหรืออันตราย 
    คุณธรรมประการนี้มีเหตุผลทางด้านความเชื่อศรัทธาเป็นสำคัญ
3. ความมัธยัสถ์ คือ ความสามารถในการควบคุมความปรารถนาในการกิน การดื่ม ความพึงพอใจต่าง ๆ ความมัธยัสถ์เป็นคุณธรรมทางศีลธรรม
    ซึ่งรู้ยับยั้งความยั่วยวนของความสนุกให้พอประมาณ ทำให้เกิดความสมดุล ควบคุมน้ำใจเหนือสัญชาตญาณ
4. ความยุติธรรม คือ คุณธรรมหลักของมนุษย์ซึ่งประกอบด้วยน้ำใจมั่นคงและคนที่ ที่จะให้สิ่งที่ต้องการแก่พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ พร้อมที่จะเคารพนับถือสิทธิของคนอื่น

คุณธรรมศาสนา  4 ประการ
1.  ภาวนา   คือ   การสวดภาวนา  การไตร่ตรอง  ภาวนาเพื่อเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รับรู้ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครอง ปกปักรักษา รู้เรื่องผิด ชอบ ชั่ว ดีในชีวิต  
     จึงมุ่งที่จะกระทำความดี ปฏิบัติศาสนกิจ, อ่านพระคัมภีร์, รำพึงภาวนาและใส่ใจในคำสอนมากขึ้น ความเชื่อก็ค่อยๆเติบโตขึ้น คล้ายกับเมล็ดพืชที่เริ่มหยั่งราก
     และแตกออกเป็นลำต้น สักวันหนึ่งเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อที่พระได้หว่านลงในจิตใจของเราโตขึ้น  คำภาวนาของเราก็เปลี่ยนไป
     เราสวดขอให้ชีวิตเราเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้า  คริสตชนจึงมิได้สวดขอให้เราสบาย "
     แต่สวดขอให้เรามีหัวใจที่แข็งแกร่งสามารถรับเรื่องทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้ "
2. ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา   คือ  การปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของพระแม่มารีซึ่งเป็นแบบอย่างการร่วมกิจกรรมทางศาสนา
3. อุทิศตน  คือ  การน้อมรับด้วยใจกล้าหาญ  อุทิศตนถวายเป็นพลีกรรม  กิจกรรมจิตอาสา  และการร่วมกิจกรรมจิตตารมมหาพรต
4. ร่วมพิธีกรรมทางศาสนา  คือ  พระแม่มารีเคร่งครัดตนเองในการเข้าและร่วมพิธีกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอและเป็นนิสัย      
     แม้ว่าบางครั้งจะต้องเดินทางด้วยความยากลำบาก  ต้องเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาด้วยความศรัทธา

คุณธรรมเทวศาสตร์   3  ประการ
1.  ความเชื่อ   คือ   การกระทำทุกอย่างด้วยใจที่สงบ  มั่นใจในผลของการทำความดี
2.  ความหวัง   คือ  ความไว้วางใจ   มั่นใจไว้ใจให้พระเป็นเจ้าเป็นผู้ดำเนินการและเรามนุษย์เป็น
     ผู้ร่วมงานที่ซื่อสัตย์และซื่อตรง
3.  ความรัก   คือ   การกระทำทุกอย่างเพื่อพระเยซูเจ้า   ผู้ที่รักมากย่อมทำมาก  ผู้ที่รักน้อยย่อมทำ
     น้อย การกระทำต่างๆแสดงถึงความรักพระเจ้า รักพ่อแม่ ผู้มีพระคุณและรักธรรมชาติ

 
   
 
Picture By Pishydesign